Algemene voorwaarden
Lodgeholidays

Versie Nederlands – 1 (21-09-2012)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de verhuurder, die grond beschikbaar stelt voor het plaatsen van tenten (in eigendom van Lodgeholidays) en Lodgeholidays B.V. Lodgeholidays B.V. zal deze tenten verhuren aan derden. 

Alle camping- en accommodatie-eigenaren die een verhuurovereenkomst aangaan met Lodgeholidays noemen wij hierin verhuurder. Alle particulieren en bedrijven die een tent reserveren bij Lodgeholidays noemen wij hier huurder.

 

Artikel 1. Inleiding

1.1. Lodgeholidays is een verhuurorganisatie (die comfortabele en kwalitatief hoogwaardige tenten verhuurd. Wij streven er naar de kwaliteit te bieden die de huurder aan de hand van onze informatie op de website en reisbescheiden mag verwachten. Verhuurders spelen daarnaast een essentiële rol in de vakantie beleving. Wij beseffen dat een relatie van wederzijds respect en vertrouwen van essentieel belang is voor het succes van ons product. Een wederzijds goede communicatie is van groot belang en wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact.

1.2 Wij verwachten van de campingeigenaren een rol van gastvrijheid en service. Het succes van Lodgeholidays is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de bezoeker.  Wij verwachten van de camping- en accommodatie-eigenaren, een stukje persoonlijke aandacht en goed onderhoud van de camping en het sanitair.

1.3 Alle camping- en accommodatie-eigenaren die een verhuurovereenkomst aangaan met
Lodgeholidays vragen wij ervoor te zorgen dat de informatie op hun eigen website accuraat is en dat het beeld dat wordt geschetst overeenkomt met dat wat er op Lodgeholidays wordt vermeld op basis van door verhuurder verstrekte informatie. Tevens vragen wij de verhuurder zo spoedig mogelijk te reageren op e-mails of andere vorm van correspondentie aangaande de interesse in een accommodatie.

1.4 Lodgeholidays  is voortdurend bezig Lodgeholidays.nl aan te passen en te verbeteren en kan daartoe naar eigen inzicht en zonder toestemming van de verhuurder wijzigingen aanbrengen in het systeem en de website.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle diensten aangeboden door Lodgeholidays en overeengekomen met de verhuurder zijn deze voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat reserveringen worden afgehandeld door Lodgeholidays. 

2.2 De huurders van Lodgeholidays dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van de verhuurder. Deze dienen kenbaar gemaakt te worden bij reservering.

2.3 Op van deze voorwaarden afwijkende afspraken kan door de verhuurder slechts een beroep worden gedaan indien deze door Lodgeholidays zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Contracten

3.1 Lodgeholidays werkt met een contractenstructuur. Een contract wordt aangegaan tot wederopzegging en wordt gefactureerd in periodes van een jaar tenzij schriftelijk (per e-mail) anders overeengekomen. De contractperiode van een tent is 5 jaar. Opzeggen van een contract kan schriftelijk (per e-mail), tot en met de laatste dag van de maand september van het vijfde jaar.

3.2 Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van de term “kwaliteit” van de faciliteiten en onderhoud van sanitair en voorzieningen, dan behoudt Lodgeholidays zich het recht de overeenkomst vroegtijdig te verbreken.

3.3 In het geval dat Lodgeholidays van mening is dat er door verhuurder op oneigenlijk wijze gebruik wordt gemaakt van de tenten van Lodgeholidays dan zal Lodgeholidays B.V. verhuurder hiervan in kennis stellen, teneinde verhuurder de mogelijkheid te bieden dit oneigenlijke gebruik in samenwerking met Lodgeholidays te herstellen. Indien het op oneigenlijke wijze gebruik maken van tenten door verhuurder, na kennisgeving, blijft voortduren is Lodgeholidays B.V. gerechtigd een contract per direct te beëindigen. De hieruit voorkomende kosten zijn dan voor rekening van de verhuurder.

 

Artikel 4. Staplaats

4.1 De plaatsen die Lodgeholidays B.V. huurt voor het verhuren van zijn ingerichte tenten wordt in overleg met de verhuurder uitgekozen. Deze plaatsen voldoen aan criteria als; voldoende ruim, bieden voldoende rust en hebben enige vorm van privacy door de aanwezigheid van groen. De verhuurder is het niet toegestaan de inrichting van  de plaats of de directe omgeving dusdanig te wijzigen, zodat deze eigenschappen verloren gaan. Mocht dit wel het geval zijn, dan zijn de extra kosten voor het verplaatsen van de tent voor rekening van de verhuurder. Schade aan het terrein voortkomend uit natuurgeweld is hiervan uitgesloten.

 

Artikel 5. Beschrijvingen

5.1 Lodgeholidays is niet verantwoordelijk en acht zich niet aansprakelijk voor de juistheid van de teksten, van het door verhuurder op hun site wordt geplaatst. Als er sprake is van een duidelijk misrepresentatie van het aangeboden (advertentie)materiaal kan verhuurder hiervoor op grond van de toepasselijke wet en regelgeving aansprakelijk worden gesteld. Lodgeholidays B.V. streeft er naar zo veel mogelijk met eigen materiaal te werken op de site,  maar zal zeker in een eerste seizoen afhankelijk kunnen zijn van foto’s en teksten aangeleverd door de verhuurder.

De kwaliteit van de individuele pagina heeft impact op de beleving van het geheel. Daarom wordt verhuurder verzocht zorg te besteden aan de door hem aan te leveren (advertentie)materiaal. De effectiviteit van de individuele pagina’s hangt sterk af van de kwaliteit van de ingevoerde tekst en verstrekte fotografie.

 

Artikel 6. Seizoenen

6.1 Het is in de reiswereld gebruikelijk het (ver)huurseizoen op te splitsen in drie seizoenen: laag-, midden- en hoogseizoen. Lodgeholidays B.V. bepaalt zelf de seizoenen, maar doet dit graag in overleg met de verhuurder. In principe is de regel: alle schoolvakanties zijn hoogseizoen, alle aansluitende weken middenseizoen, alle andere weken laagseizoen. De verhuurperiode waarin Lodgehoidays B.V. zijn tenten te huur aanbiedt op de site kunnen afwijken van het seizoen van opening van de camping.

 

Artikel 7. Prijsvermelding

7.1 Op Lodgeholidays.nl worden prijzen (bij voorkeur) als volgt vermeld: voor tenten per week, midweek of weekend. Alle service en dienstverlening die niet inclusief is, worden bij voorkeur specifiek individueel vermeld.

7.2 Arrangementen die in overleg met de verhuurder zijn samengesteld, (hierbij kun je denken aan; ontbijt voor de hele periode, een x-aantal diners, een boodschappenpakket, excursies of workshops) kunnen ook bij reservering worden ingekocht door de huurder. De beloningsstructuur hiervan wordt in een separate overeenkomst opgenomen. 

De verkoopprijs hiervan mag ter plaatse niet onder de prijs van het arrangement uit de overeenkomst liggen. Het voordeel voor de verhuurder is de extra omzet en de zekerheid met betrekking tot de inkoop en het voordeel voor Lodgeholidays is extra omzet en het complementeren van het aanbod.

 

Artikel 8. De externe link

8.1 Lodgeholidays B.V. kan op zijn of haar pagina op Lodgeholidays.nl een link leggen naar de website van de verhuurder. Lodgeholidays stelt het op prijs als verhuurder op zijn of haar eigen website een link plaatst naar (zijn of haar pagina) op Lodgeholidays.nl.

 

Artikel 9. Copyright

9.1 Alle teksten en andere uitingen op Lodgeholidays.nl vallen onder het auteursrecht. Verhuurder mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Lodgeholidays.B.V.

 

Artikel 10. Klachten & aansprakelijkheid

10.1 Als klachten een verhuurder bereiken via een huurder, zal in beginsel het volgende protocol gevolgd worden: De verhuurder probeert de klacht op te lossen als dit binnen zijn bereik ligt. Hij kan hiervoor eventueel telefonisch overleg hebben met Lodgeholidays. Mocht een klacht niet naar tevredenheid van de huurder worden opgelost , dan adviseert Lodgeholidays B.V. de klant een klacht op papier op te stellen. Lodgeholidays voorziet de verhuurder hiervoor van klachtenformulieren. De verhuurder stuurt de klacht door naar Lodgeholidays B.V. met het verzoek om deze klacht op te nemen en af te handelen met huurder. Lodgeholidays zal dan de klacht in behandeling nemen en afhandelen.

10.2 Lodgeholidays B.V. stelt de verhuurder de beschikbaarheid over een reserve voorraad van de inboedel. Bij schoonmaak wordt de verhuurder verzocht te controleren of de inboedel volledig is. Mochten er zaken ontbreken van de kleine inventaris dan kan de eigenaar dit aanvullen. Bij schade of vermissing van overige zaken wordt de verhuurder verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Lodgeholidays B.V. Wij zien er op toe dat de schade zo spoedig mogelijk zal worden hersteld. Door tijdige en zorgvuldige melding zijn wij in staat de schade te herstellen en verrekenen met de huurder door inhouding van een gedeelte van de betaalde borg.   

 

Artikel 11. Tarieven

11.1 Alle door Lodgeholidays gevoerde tarieven zijn exclusief BTW. Indien mogelijk wordt de BTW verlegd naar verhuurder in de EU gevestigd (buiten NL). Hiertoe vraagt Lodgeholidays. B.V.  verhuurder om hun BTW nummer.

 

Artikel 12. Geschillen & toepasselijk recht
De overeenkomst tussen Lodgeholidays en verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht.